Img Img Img

Osobní silniční doprava (hromadná přeprava osob)

Seminář je určen dopravcům, dispečerům a řidičům autobusové dopravy, kteří se dovědí vše o kontrolních postupech PČR a státního odborného dozoru při kontrole autobusů, povinnostech dopravců a řidičů, vybavení vozidla doklady při různých režimech, technických podmínkách provozu vozidla, nejčastějších nedostatcích, rovněž budou vysvětleny postupy při řešení správních deliktů a přestupků.

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, vyhl. č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, Nařízení Rady (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě, Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS), vyhl. č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, vyhl. č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě.

NR (EHS) č. 684/92 o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy.