Img

5. vydání, květen 2015, Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o.

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ TECHNICKÝCH SILNIČNÍCH KONTROL

Jedná se již o 5. upravené vydání, které reaguje na změny hodnocení silničních kontrol podle vyhlášky č. 83/2012 Sb. Technické požadavky uvedené v textu jsou převzaty z jednotných ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M2, M3, N2, N3, O3 a O4 uvedených v předpisech EHK a evropských Směrnic, platných k datu vydání.
Přesto, že je metodická příručka určena především kontrolním orgánům, ve znění článku 2 písm. b) směrnice 2000/30/ES pro namátkové technické silniční kontroly užitkových vozidel najde své uplatnění také u pracovníků STK, pracovníků odborů dopravy obcí s rozšířenou působností nebo autodopravců, protože stručně a srozumitelně popisuje kontrolní úkony a názorně je vysvětluje na bohaté fotodokumentaci s komentářem. V příručce nechybí ani základní legislativní informace. Uspořádání Metodické příručky umožňuje snadnou orientaci v problematice. V záhlaví každé kontrolní položky jsou vždy uvedeny legislativní nebo technické zdroje, které řeší danou oblast. Následuje výtah z nejdůležitějších předepsaných technických požadavků, které tvoří stěžejní část metodické příručky. Ty vycházející z posledních technických předpisů a legislativy (Směrnice EHS/ES, Předpisy EHK, vyhlášky, stanoviska MD ČR k jednotlivé problematice apod.), popřípadě sledují jejich vývojovou genezi. Poslední část věnovaná kontrolním položkám popisuje způsob kontroly. Ten je tvořen metodickými postupy a praktickými zkušenostmi z oblasti diagnostiky silničních vozidel. Součástí kontrolní položky je i obrazová a fotografická část, ve které jsou znovu vyzvednuta problematická místa, na která je třeba se při kontrole zaměřit. Zvláštní pozornost je věnovaná osvětlení vozidla.

Formát: A4, počet stran: 225, 5. vydání, květen 2015, cena 500 Kč.